Koncepcja pracy szkoły
plan działań na rok szkolny 2015/2016

Logo szkoły


Nasze działania zmierzają do tego, aby dobrze przygotować młodego człowieka do kolejnego etapu życiowego, jakim jest gimnazjum oraz wprowadzać małymi krokami w świat ludzi dorosłych, zgodnie z naszym mottem: „Dzisiaj należy wiedzieć, co trzeba poznać jutro, by radzić sobie pojutrze".

Misja: Jesteśmy otwarci na naukę.

Wizja: Na sprawdzianie dla 6-klasistów nasi uczniowie osiągają wyniki na średnim poziomie miasta.

Priorytety:

 1. Uczenie się uczniów: Nauczyciele tak prowadzą lekcje, aby uczniowie uczyli się aktywnie. Uczenie się uczniów jest przedmiotem obserwacji i hospitacji, ewaluacji wewnętrznej, wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, analiz i dyskusji w zespołach przedmiotowych oraz całej radzie pedagogicznej.
 2. Czytelnictwo: Nauczyciele upowszechniają czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, co prowadzi do poszerzania wiedzy ogólnej potrzebnej w życiu codziennym
 3. Środowisko wychowawcze: Uczniowie są traktowani podmiotowo. Chętnie uczęszczają do szkoły. Czują się w niej bezpieczni i doceniani. Zwraca się uwagę na prawidłowe relacje między dziećmi oraz między uczniami a nauczycielami.
 4. Wsparcie: Nauczyciele przekazują uczniom wiadomości na temat różnych metod i technik uczenia się oraz uczą sposobów ich wykorzystywania. Rodzice wspomagają swoje dzieci w procesie uczenia się. Szkoła korzysta ze wsparcia instytucji zewnętrznych, np. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Polityka jakości SP 15 zmierza do tego, aby: Spełniać potrzeby i oczekiwania Uczniów, Rodziców, Nauczycieli i Pracowników administracji poprzez wysoką jakość pracy szkoły.

Zamierzone cele będziemy osiągać poprzez:

 1. Stosowanie nowoczesnych metod nauczania.
 2. Ciągłe unowocześnianie i modernizowanie bazy dydaktycznej szkoły.
 3. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
 4. Osiąganie lepszych wyników na sprawdzianach zewnętrznych.
 5. Podejmowanie działań w sferze nauczania, wychowania i opieki z uwzględnieniem indywidualizacji pracy z dzieckiem oraz uczenia samodzielności.
 6. Budowanie dobrego wizerunku szkoły.
 7. Modernizowanie zaplecza szkoły.
 8. Wdrażanie i ciągłe doskonalenie systemu zapewniania jakości pracy szkoły.
Model absolwenta - absolwent naszej placówki:
 1. przyswoił sobie wiedzę i umiejętności z zakresu 6-letniej szkoły podstawowej w stopniu umożliwiającym mu kontynuowanie nauki na poziomie gimnazjum,
 2. potrafi zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystać zarówno na konkursach wiedzowych jak i w życiu codziennym,
 3. posiada tzw. ciekawość świata i potrafił samodzielnie szukać odpowiedzi na nurtujące go pytania,
 4. rozbudził w sobie zainteresowanie jakąś dziedziną i pod mądrym kierownictwem nauczył się je realizować i rozwijać,
 5. ma szerokie horyzonty, interesował się życiem kulturalnym i umiał brać w nim udział,
 6. jest człowiekiem znającym podstawowe zasady demokracji i potrafiącym aktywnie z niej korzystać, funkcjonując w społeczności szkolnej.
 7. jest człowiekiem uwrażliwionym na niedolę innych ludzi i potrafi aktywnie włączyć się , a nawet organizować pomoc dla potrzebujących,
 8. ma poczucie przynależności do określonej społeczności i zna swoje „korzenie”.
 9. ma poczucie własnej godności i wartości
 10. jest dobrze przygotowany do następnego etapu nauk
 11. szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe i wartości patriotyczne
 12. rozumie innych i potrafi z nimi współpracować
 13. radzi sobie ze stresem, jest asertywny i ma poczucie humoru
 14. jest kulturalny i odpowiedzialny
 15. dba o swoje zdrowie i higienę osobistą
 16. dba o otoczenie i wspólne mienie
 17. jest obowiązkowy i odpowiedzialny
 18. dba o bezpieczeństwo swoje i innych
Zadania do wykonania w roku szkolnym 2015/2016.

Realizacja: